Шукова: Владата е силно посветена на справување со климатските промени и ефективно спроведување на Законот за климатска акција штом ќе биде усвоен

Министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова, денеска беше една од говорничките на третиот Социо-еколошки форум што викендов се одржува во Скопје. Во своето излагање, Шукова истакна дека Владата и Министерството за животна средина и просторно планирање, како одговорна институција за климатските промени, се силно посветени на справување со климатските промени и ефективно […]

Mihailoski: Social-democratic principles created answers in times of energy crisis, energy transition without excuses and concrete decisions is a reality

“Action now is the young people’s answer for the initiatives to move from debate to implementation. A real transformation in the energy sector starts with a desire for change, and the processes gain momentum with action and innovation,” said Marko Mihailoski, the President of the Social Democratic Youth, at the third Socio-Environmental Forum, which is […]

Михаилоски: Социјалдемократски принципи креираа одговори во време на енергетска криза, енергетска транзиција без изговори и конкретни одлуки е реалност

„Акција сега е одговорот на младите за иницијативите од дебата да преминат во реализација. Вистинска трансформација во енергетиката стартува со желба за промена, а процесите добиваат на динамика со акција и иновација“ посочи Марко Михаилоски, претседателот на Социјалдемократската младина, на третиот Социо-еколошки форум кој се одржува во Скопје. Михаилоски истакна дека системските предизвици во енергетскиот […]

Gerasimovski: Centar becomes the first energy efficient municipality in the country with an investment in renewable sources of over 1.7 million euros

Progressive leaders from the Western Balkans and from Europe at the Third Forum for Socio-Environmental Transformation, which is being held in Skopje today, are discussing the opportunities, but also the challenges that are a consequence of the transition from a conventional energy system to a clean energy system. The first panel “Energy democracy in our […]

Герасимовски: Центар станува прва енергетска општина во државата со инвестиција во обновливи извори од над 1,7 милиони евра

Прогресивни лидери од Западен Балкан и од Европа на Третиот форум за социо-еколошка трансформација кој се одржува во Скопје денеска разговараат за можностите, но и предизвиците кои се последица на преминувањето од конвенционален енергетски систем кон систем на чиста енергија. На првиот панел „Енергетска демократија во нашите градови и заедници“ од Форумот кој е во […]