Mesazhet kryesore nga edicioni i dytë i Forumit Socio-ekologjik në Shkup

Më shumë se 100 pjesëmarrës dhe mbi 40 panelistë dje në Shkup ishin pjesë e Forumit të dytë socio-ekologjik, i cili mblodhi së bashku liderë progresivë, vendimmarrës, përfaqësues të mediave, ekspertë të nga fusha e energjetikës, aktivistë, liderë të rinj, përfaqësues të shoqërisë civile dhe mysafirë të lartë nga rajoni dhe Evropa. Përfaqësuesit e organizatorëve […]

Glavne poruke sa drugog izdanja Socio-ekološkog foruma Skoplje

Više od 100 učesnika i preko 40 panelista jučer su u Skoplju bili dijelom drugog izdanja Socio-ekološkog foruma, koji je okupio progresivne lidere, donosioce odluka, predstavnike medija, energetske eksperte, aktiviste, omladinske lidere, i civilni sektor, te visoke dužnosnike iz regiona i Europe. Predstavnici organizatora Fondacije Friedrich Ebert, Međunarodnog centra Olof Palme, te Progresa – Instituta […]

Главни пораки од второто издание на Социо-еколошкиот форум Скопје

Повеќе од 100 учесници и над 40 панелисти вчера во Скопје беа дел од вториот Социо-еколошки Форум кој ги собра на едно место прогресивните лидери, носители на одлуки, медиумски претставници, експерти од областа на енергетиката, активисти, младински лидери, претставници на граѓанското општество и високи гости од регионот и Европа. Претставниците на организаторите Фондацијата „Фридрих-Еберт“, „Олоф Палме“ меѓународниот центар […]

Main messages from the second edition of the Socio-Ecological Forum Skopje

More than 100 participants and over 40 panelists yesterday in Skopje were part of the second Socio-ecological Forum which brought together progressive leaders, decision-makers, media representatives, energy experts, activists, youth leaders, civil society representatives. and dignitaries from the region and Europe. The representatives of the organizers Friedrich-Ebert Foundation, Olof Palme International Center and Progress – Institute […]