“Vlade regiona trebaju proaktivno raditi na razvoju i usvajanju zakona koji će građane zapadnog Balkana staviti na čelo energetske tranzicije”

Drugi Socio-ekološki forum koji je danas održan u Skoplju kroz brojne panel diskusije omogućio je argumentiranu debatu u kojoj su sudjelovali mladi lideri, aktivisti, novinari, predstavnici civilnog sektora, visoki zvaničnici iz regije i Europe, kao i stručnjaci iz područja energetskih politika. O ključnim pitanjima koja pokreće tema energetski samoodrživog zapadnog Balkana razgovaralo se s nekoliko […]

„Владите од регионот треба да работат проактивно за да се развие и усвои законодавство со што граѓаните од Западниот Балкан ќе предничат на фронтот во енергетската транзиција“

Вториот Социо-еколошки форум кој се одржа денеска во Скопје преку многубројните панел дискусии овозможи аргументирана дебата во која учествуваа младински лидери, активисти, новинари, претставници на граѓанскиот сектор, високи гости од регионот и од Европа, како и експерти од областа на енергетските политики. Клучните прашања кои ги наметна темата за енергетски самоодржлив Западен Балкан, беа разгледани […]

Shulc nga Forumi Socio-Ekologjik në Shkup: “BE duhet të kuptojë se edhe vendet e Ballkanit Perëndimor janë pjesë e Evropës dhe ata duhet të kyçen në strategjitë e saj”

Implikimet nga kriza aktuale energjetike në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe fqinjësinë më të gjerë dhe mënyrat për tejkalimin e saj, ishin në fokusin e panelit të parë të Forumit Socio-Ekologjik i cili sot mbahet në Shkup. Përfaqësues të lartë nga rajoni dhe Evropa në pjesën hyrëse të panelit i titulluar “Transformimi i drejtë social për […]

Schulz na Socijalno-ekološkom Forumu u Skoplju: “EU mora shvatiti da su i zemlje zapadnog Balkana dio Europe i to se mora odraziti I na njihovo učešće u strategijama”

Implikacije aktualne energetske krize u zemljama zapadnog Balkana i širem susjedstvu te kako ih prevazići bili su fokus prvog panela Socio-ekološkog Foruma koji se danas održava u Skoplju. Visoko-rangirani predstavnici iz regiona i Europe na uvodnom panelu “Socijalno pravedna transformacija za energetski samoodrživu Europu” otvorili su pitanja o utjecaju političkih odluka na omogućavanje socijalno pravedne energetske transformacije. […]

Шулц од Социо-еколошкиот форум во Скопје: „ЕУ мора да сфати дека и земјите од Западниот Балкан се дел од Европа и тие мора да бидат вклучени во нејзините стратегии“

Импликациите од актуелната енергетска криза во земјите од Западен Балкан и во поширокото соседство и начините за нивно надминување беа во фокусот на првиот панел од Социо-еколошкиот форум кој денеска се одржува во Скопје. Високите претставници од регионот и Европа на воведниот панел насловен „Социјално-праведна трансформација за енергетски самоодржлива Европа“ ги отворија прашањата за импактот од политичките […]

Schulz at the Socio-ecological Forum in Skopje: „The EU must understand that Western Balkan countries are also part of Europe, and they must be involved in its strategies“

The implications of the current energy crisis in countries of the Western Balkan and the region and ways how to overcome it were the focus of the first panel of the Socio-Ecological Forum, taking place today in Skopje. High-level representatives from the region and Europe raised issues regarding the impact of political decisions that are […]